Provozní řád

Místní provozní řád sportovní haly

Každá osoba je povinna dodržovat pokyny provozovatele.

Dodržovat zásady bezpečného chování v hale a dodržovat zásady požární bezpečnosti.

Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně, udržovat volné a průchodné únikové cesty a přístupy k vypínačům elektrického proudu a k hasebním prostředkům.

Zdržovat se ve vykázaných prostorách, nevstupovat do míst kam je vstup nepovolaným zakázán, nemanipulovat s ostrými předměty v blízkosti stěny haly a textilní stěny nepoškozovat.

Dodržovat pořádek v prostorách haly a zbytečně neznečišťovat tyto prostory.

Dodržovat pokyny a návody na obsluhu výrobce energetického zařízení a před opuštěním haly tato zařízení vypnout nebo zkontrolovat, aby jejich další provoz byl bezpečný. Provádět montážní a údržbářské práce na výrobních nebo rozvodných zařízeních, která mohou být pod napětím je zakázáno.

Všem osobám je zakázáno provádět takovou činnost, pro kterou je třeba zvláštní odborná způsobilost nebo která jim nepřísluší.

Je zakázáno spouštět a zastavovat bez příkazu stroje a zařízení mimo stanovený pracovní postup, bez předchozí výstrahy, provádět údržbu, mazání a čištění strojů za jejich chodu.

K prováděným činnostem používat příslušné ochranné pracovní prostředky dle vyhodnocení pracovních rizik.

Je zakázáno poškozovat bezpečnostní značení a ostatní bezpečnostní a hasební zařízení.

Každé poškození zdraví i drobný úraz nechte ošetřit, nahlaste správci a nechte provést záznam do knihy úrazů.

Místní provozní řád sportovního centra

Každá osoba je povinna dodržovat pokyny provozovatele centra Techtex sport.

Při příchodu do centra je nutné se ohlásit v recepci centra a provést předepsanou úhradu.

Dodržovat zásady bezpečného chování v objektu a dodržovat zásady požární bezpečnosti.

Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně, udržovat volné a průchodné únikové cesty a přístupy k vypínačům elektrického proudu a k hasebním prostředkům.

Zdržovat se ve vykázaných prostorách, nevstupovat do prostorů kam je vstup nepovolaným zakázán nebo kam nemáte vstup povolen.

Pro cvičení na sportovním nářadí fitnes centra a spinningu dodržovat pokyny a návody pro jednotlivá nářadí. Na nářadí cvičit pouze se souhlasem provozovatele.

Do cvičebních prostorů používat vhodný oděv a obuv, zejména obuv s nepíšící podešví.

Všem osobám je zakázáno provádět činnosti pro kterou je třeba zvláštní odborná způsobilost nebo která byla konána bez souhlasu provozovatele.

Je zakázáno poškozovat vnitřní zařízení a vybavení centra, bezpečnostní značení a ostatní bezpečnostní a hasební zařízení.

Každé poškození zdraví i drobný úraz nahlaste v recepci a nechte si jej ošetřit a provést záznam do knihy úrazů.

znacky